Ordinul Arhitecţilor
Filiala Teritorială Oltenia
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Teleorman
0351/809751
oar.oltenia@rdscv.ro
 
 
H » Modificări legislaţie » REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL OAR
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL OAR

REGULAMENT din 27 noiembrie 2011 de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România

În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Conferinţa naţională extraordinară a Ordinului Arhitecţilor din România din 26-27 noiembrie 2011 aprobă prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1: Ordinul Arhitecţilor din România

(1)Ordinul Arhitecţilor din România, denumit în continuare Ordinul, funcţionează în condiţiile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte prevederi legale în vigoare, ca organizaţie profesională, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă, având rolul de a reprezenta, a promova şi a proteja la nivel naţional şi internaţional interesele profesiei de arhitect.

(2)Ordinul acordă şi suspendă dreptul de semnătură arhitecţilor din România şi veghează la conduita profesională a membrilor săi.

(3)Ordinul este autoritatea competentă pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene.

(4)Ordinul are sediul central în municipiul Bucureşti şi este organizat în teritoriu cu filiale, cu personalitate juridică.

(5)Ordinul reprezintă profesia de arhitect la nivel naţional, iar la nivel local reprezentarea profesiei se realizează prin filialele teritoriale, în aplicarea prevederilor prezentului alineat, Ordinul şi filialele teritoriale colaborează şi acţionează unitar în raport cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, după caz.

(6)Este interzisă aproprierea, uzurparea sau utilizarea denumirii "Ordinul Arhitecţilor din România" (O.A.R.) de către orice persoană fizică ori persoană juridică, indiferent de natura activităţii desfăşurate de către aceasta, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru folosirea fără drept a denumirii unei persoane juridice de interes public, înfiinţată prin lege.

Art. 2: Atribuţiile Ordinului

(1)Ordinul are următoarele atribuţii:

a)protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism;

b)urmăreşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei, cu respectarea codului deontologic al acesteia;

c)propune reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării lor;

d)reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, precum şi în organismele profesionale internaţionale;

e)acordă arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi dreptul de semnătură, atribuţie care nu poate fi exercitată de nicio altă instituţie sau asociaţie profesională;

f)întocmeşte şi gestionează Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

(2)În exercitarea atribuţiilor sale, Ordinul are sarcina permanentă de a asigura:

a)exercitarea competentă şi calificată a profesiei de către membrii săi;

b)îndrumarea şi pregătirea stagiarilor;

c)organizarea anuală a programelor de formare continuă a membrilor, pentru menţinerea competenţelor acestora la un înalt nivel, precum şi a aptitudinilor de a aplica în practică cunoştinţele obţinute;

d)respectarea strictă a deontologiei profesionale şi aplicarea de sancţiuni disciplinare împotriva membrilor săi;

e)instituirea, organizarea şi gestionarea sistemului de înregistrare a proiectelor de arhitectură elaborate de arhitecţii cu drept de semnătură, proiecte aferente documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/demolare sau organizare de şantier, inclusiv emiterea actelor de atestare a înregistrării.

(3)Ordinul, organizaţie de creatori, poate desfăşura şi alte activităţi, după cum urmează:

a)organizează şi susţine proiecte culturale de interes naţional, local, regional sau internaţional;

b)iniţiază şi sprijină înscrierea în circuitul naţional şi internaţional a operelor de arhitectură valoroase;

c)organizează şi susţine financiar, din surse proprii sau atrase, expoziţii de arhitectură, editarea de cărţi, cataloage, albume şi reviste de specialitate şi acordă premii de excelenţă pentru lucrări şi activitate profesională şi ştiinţifică şi/sau burse de studii/cercetare pentru membri şi studenţi;

d)contribuie la promovarea şi, după caz, la finanţarea programelor de protejare a patrimoniului istoric, de arhitectură, urbanistic, peisagistic, monumental şi de for public, prin clasarea, achiziţionarea, restaurarea, reamenajarea, punerea în valoare, integrarea în circuitul naţional şi internaţional şi promovarea turistică a acestora;

e)iniţiază şi sprijină programe naţionale de creştere a calităţii vieţii prin mijloacele oferite de domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului;

f)organizează concursuri de arhitectură, amenajare urbană şi peisagistică, precum şi concursuri pe teme ştiinţifice;

g)iniţiază şi, după caz, finanţează cercetări de specialitate prin programe de cercetare proprii sau desfăşurate în parteneriat, studii de specialitate, acordă burse de studii/ cercetare pentru membri şi studenţi;

h)iniţiază şi, după caz, finanţează cheltuielile pentru documentare profesional-ştiinţifică în ţară şi în străinătate, schimburi de experienţă, dezbateri profesionale şi ştiinţifice (conferinţe, seminare, mese rotunde, alte tipuri de manifestări ştiinţifice);

i)participă la programele culturale naţionale şi europene, în mod special ale Uniunii Europene, şi încheie în acest scop contracte de asociere şi colaborare cu autorităţi publice centrale şi locale, cu parteneri publici şi privaţi din ţară şi din străinătate, inclusiv pentru obţinerea unor finanţări nerambursabile din fonduri europene;

j)achiziţionează şi asigură întreţinerea imobilelor monumente istorice în care îşi desfăşoară activitatea Ordinul şi filialele teritoriale, organizează muzee, case memoriale, case de creaţie, funcţionarea acestora în imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Ordinului şi a filialelor teritoriale;

k)cooperează cu organisme şi asociaţii profesionale din domeniul arhitecturii şi urbanismului sau din domenii complementare;

l)acordă ajutoare financiare membrilor aflaţi în dificultate;

m)iniţiază, organizează şi, după caz, finanţează alte activităţi culturale.

(4)Membrii Ordinului, potrivit legii, îşi aleg forurile de conducere care să îi reprezinte în faţa autorităţilor, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

CAPITOLUL II: Forurile de conducere şi control ale Ordinului

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 3: Forurile de conducere ale Ordinului

(1)Organizarea şi funcţionarea Ordinului sunt asigurate, potrivit legii şi prezentului regulament, de către forurile de conducere alese, care au funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi control.

(2)Forurile de conducere ale Ordinului sunt:

a)Conferinţa naţională;

b)Consiliul naţional;

c)Colegiul director;

d)preşedintele Ordinului.

(3)Persoanele alese în Consiliul naţional, în Colegiul director sau ca preşedinte al Ordinului au mandat de 4 ani şi nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv.

Art. 4: Comisiile alese ale Ordinului

(1)Comisiile Ordinului reglementate în prezentul regulament sunt Comisia de cenzori şi Comisia naţională de disciplină.

(2)Membrii Comisiei de cenzori şi cei ai Comisiei naţionale de disciplină sunt aleşi de Conferinţa naţională şi au mandat de 4 ani. Membrii aleşi nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv.

SECŢIUNEA 2: Conferinţa naţională

Art. 5: Conferinţa naţională

Conferinţa naţională este forul de conducere superior şi de control al Ordinului. Conferinţa naţională este ordinară şi extraordinară.

Art. 6: Conferinţa naţională ordinară

(1)Conferinţa naţională ordinară este constituită din membrii delegaţi ai filialelor teritoriale, cu drept de reprezentare proporţională. Filialele teritoriale vor asigura participarea la Conferinţa naţională cel puţin a unui reprezentant al fiecărui judeţ cuprins în filială, conform prevederilor legii.

(2)Conferinţa naţională se întruneşte o dată la 4 ani, prin grija Consiliului naţional, care va alege locul desfăşurării şi data acesteia şi va stabili documentele care vor fi supuse dezbaterii şi aprobării conferinţei.

(3)Conferinţa naţională ordinară se convoacă cu cel puţin 120 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia.

Art. 7: Conferinţa naţională extraordinară

(1)Conferinţa naţională extraordinară se întruneşte numai în situaţii deosebite şi ori de câte ori se impune în intervalul prevăzut la art. 6 alin. (2) şi se convoacă, de regulă, cu cel puţin 45 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia.

(2)Situaţiile deosebite în care va fi convocată Conferinţa naţională extraordinară sunt:

a)în condiţiile demisiei sau imposibilităţii de exercitare a funcţiilor de către Consiliul naţional, preşedinte sau una dintre comisiile alese, caz în care se vor organiza noi alegeri;

b)în condiţiile solicitării scrise a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Ordinului;

c)în condiţiile solicitării scrise a două treimi din numărul filialelor, prin hotărâre a consiliilor de conducere ale acestora;

d)în condiţiile solicitării scrise a trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului naţional;

e)alte situaţii constatate de Consiliul naţional şi care implică votul membrilor în cadrul Conferinţei naţionale.

(3)Se convoacă Conferinţa naţională extraordinară şi în cazul solicitării de revocare a preşedintelui sau a jumătate plus unu din membrii Consiliului naţional ori a jumătate plus unu din membrii comisiilor alese ale Ordinului, în condiţiile solicitării scrise a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Ordinului. Convocarea conferinţei se face în cel mult 45 de zile de la solicitarea de revocare a preşedintelui sau a membrilor comisiilor alese şi în cel mult 60 de zile în cazul solicitării de revocare a membrilor Consiliului naţional.

(4)În situaţia convocării Conferinţei naţionale extraordinare ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b)-e) şi alin. (3) se vor preciza motivele care impun convocarea, respectiv faptele care impun revocarea şi se vor ataşa listele cu semnăturile olografe, în original, ale solicitanţilor, urmând ca delegaţii la conferinţă să decidă asupra motivelor convocării.

(5)Conferinţa naţională extraordinară se va desfăşura în aceleaşi condiţii legale privind prezenţa, cvorumul şi aprobarea hotărârilor ca şi în cazul Conferinţei naţionale ordinare.

Art. 8: Condiţii legale de desfăşurare a Conferinţei naţionale

(1)Conferinţa naţională este legal constituită la prima convocare în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

(2)În cazul neîntrunirii numărului membrilor delegaţi, a doua convocare are loc după cel puţin două săptămâni.

(3)La a doua convocare, Conferinţa naţională este legal constituită în prezenţa majorităţii simple a membrilor delegaţi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.

Art. 9: Atribuţiile Conferinţei naţionale

(1)Conferinţa naţională are următoarele atribuţii:

a)adoptă şi modifică regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului, Codul deontologic al profesiei de arhitect şi Regulamentul-cadru privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, denumit în continuare Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale;

b)adoptă organizarea aparatului administrativ al Ordinului;

c)alege şi, după caz, revocă preşedintele Ordinului;

d)alege şi, după caz, revocă membrii Consiliului naţional al Ordinului;

e)alege şi, după caz, revocă membrii comisiilor de cenzori şi de disciplină organizate la nivel naţional;

f)aprobă valoarea cotizaţiilor anuale unice pentru categoriile de membri ai Ordinului, valoarea taxei de înscriere şi valoarea taxei de reluare a dreptului de semnătură;

g)adoptă hotărâri cu privire la documentele aflate pe ordinea de zi stabilită în convocare;

h)stabileşte prin vot ordinea de înlocuire a preşedintelui de către vicepreşedinţi, în caz de indisponibilitate şi absenţă temporară a acestuia, potrivit ordinii domeniilor de responsabilitate;

i)ia act de decăderea de drept din funcţii a membrilor forurilor de conducere care au fost sancţionaţi disciplinar sau în cazul în care o instanţă judecătorească pronunţă o hotărâre definitivă de condamnare pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect ori aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii;

j)aprobă procentul reprezentând cota de virament a filialelor către Ordin, din sursele de finanţare prevăzute la lit. f).

(2)Revocarea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se face prin votul a jumătate plus unu din numărul delegaţiilor prezenţi la Conferinţa naţională.

Art. 10: Delegaţii la Conferinţa naţională

(1)Sunt delegaţi ai filialelor membrii acestora care au fost desemnaţi la conferinţele teritoriale.

(2)Filialele vor desemna prin vot un număr de delegaţi cu drept de a reprezenta filiala la Conferinţa naţională, proporţional cu numărul membrilor filialei, astfel:

a)un delegat la 20 de membri;

b)un supleant la 10 membri delegaţi.

(3)Sunt consideraţi delegaţi desemnaţi ai filialelor membrii cu plata cotizaţiei la zi şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 4 ani, aleşi prin vot de conferinţa teritorială până la completarea numărului total de delegaţi ai filialei.

(4)Sunt consideraţi delegaţi supleanţi desemnaţi ai filialelor Ordinului membrii cu plata cotizaţiei la zi şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 4 ani, aleşi prin vot de conferinţa teritorială, în funcţie de numărul total de delegaţi ai filialei. Delegaţii supleanţi vor înlocui delegaţii titulari, care comunică, în scris, Ordinului, cu cel puţin 48 de ore înainte de data Conferinţei naţionale, imposibilitatea participării la lucrările acesteia.

(5)Numele delegaţilor şi supleanţilor, datele lor de contact (adresa poştală, telefon, fax, e-mail), precum şi dovada achitării cotizaţiei la zi şi situaţia disciplinară vor fi comunicate Ordinului în cel mult 7 zile de la data desemnării acestora prin vot la conferinţele teritoriale.

(6)În cazul convocării Conferinţei naţionale pentru situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (3) prin care se solicită revocarea preşedintelui sau a membrilor comisiilor alese, delegaţii filialelor teritoriale vor fi cei desemnaţi la ultimele conferinţe teritoriale ale acestora. Modificarea listei delegaţilor se va face numai prin hotărâre a consiliului de conducere teritorial, pentru motive temeinice şi justificate.

(7)Filialele teritoriale vor organiza conferinţe teritoriale extraordinare în cazul convocării Conferinţei naţionale pentru situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3), prin care se solicită revocarea membrilor Consiliului naţional, ocazie cu care vor desemna prin vot delegaţii la Conferinţa naţională şi candidaţii pentru Consiliul naţional.

Art. 11: Alţi participanţi la Conferinţa naţională

Pot participa la Conferinţa naţională, fără drept de vot:

a)membrii forurilor de conducere şi ai comisiilor alese, în exerciţiu, care nu se regăsesc pe listele delegaţilor desemnaţi;

b)membrii grupurilor de lucru care au participat la elaborarea documentelor supuse aprobării şi care nu se regăsesc pe listele delegaţilor desemnaţi;

c)alte persoane, în calitate de invitaţi.

Art. 12: Calendarul Conferinţei naţionale

(1)Consiliul naţional are obligaţia de a aproba prin hotărâre, cu cel puţin 120 de zile înainte, data, durata, lista documentelor supuse dezbaterii Conferinţei naţionale şi perioada procedurii de consultare a documentelor de către membri, comitetul de organizare ales, secretariatul Conferinţei naţionale, precum şi perioada în care urmează să se desfăşoare conferinţele teritoriale. Hotărârea Consiliului naţional va fi comunicată filialelor teritoriale, în cel mult 24 de ore de la aprobare.

(2)Calendarul detaliat pentru fiecare conferinţă se aprobă de către Colegiul director, la propunerea Comitetului de organizare.

(3)Documentele, în forma lor finală, vor fi transmise delegaţilor cu minimum 14 zile înaintea datei Conferinţei naţionale.

Art. 13: Documentele Conferinţei naţionale

(1)Documentele supuse aprobării Conferinţei naţionale sunt elaborate de grupul/grupurile de lucru constituit/constituite în acest sens, documente care au fost suspuse procedurii de consultare a membrilor.

(2)Procedura de consultare a documentelor cuprinde posibilitatea tuturor membrilor de a formula propuneri şi amendamente la acestea, astfel:

a)proiectele documentelor în forma agreată de grupul/grupurile de lucru vor fi postate pe site-ul Ordinului şi pe cele ale filialelor teritoriale, prin grija secretariatelor acestora, la o dată stabilită de coordonatorul grupului de lucru, respectiv vicepreşedintele pe domeniu al Ordinului;

b)documentele prevăzute la lit. a) vor fi supuse consultării membrilor pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice şi postate pe site într-o rubrică numită "Transparenţă decizională - documente în dezbaterea membrilor", specificându-se data postării;

c)durata procedurii de consultare a documentelor trebuie să fie corelată cu calendarul Conferinţei naţionale;

d)în intervalul celor 30 de zile calendaristice, oricare dintre membrii Ordinului va putea formula propuneri şi amendamente la documentele supuse dezbaterii.

(3)Propunerile şi amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiţii:

a)să fie făcute în formă scrisă;

b)să fie motivate în drept şi în fapt;

c)să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 30 de zile;

d)să fie semnate de titularul propunerilor.

(4)Propunerile şi amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru care a/au întocmit documentele şi care, în cazul însuşirii lor, le va/vor introduce în documentele pregătite, iar în caz contrar, va/vor formula o argumentaţie de respingere.

(5)Amendamentele acceptate vor fi introduse de către grupul/grupurile de lucru în proiectele finale ale documentelor, care vor fi transmise Colegiului director împreună cu amendamentele respinse şi argumentaţia de respingere.

(6)Pentru însuşirea proiectelor documentelor, Colegiul director le va analiza, inclusiv amendamentele respinse, şi le va înainta Consiliului naţional spre avizare, împreună cu toate amendamentele respinse, susţinerile autorilor şi argumentaţia respingerilor.

(7)Consiliul naţional va decide forma finală a documentelor, precum şi asupra amendamentelor şi argumentaţiei de respingere a acestora. La şedinţa Consiliului naţional vor participa şi autorii amendamentelor respinse.

(8)Documentele puse la dispoziţia delegaţilor trebuie să conţină:

a)ordinea de zi propusă;

b)listele cu delegaţii şi filialele pe care aceştia le reprezintă;

c)documentele finale supuse aprobării Conferinţei naţionale;

d)lista candidaţilor pentru alegerea forurilor de conducere, însoţită de un document explicând modalităţile electorale şi indicând numărul locurilor.

(9)Contestaţiile formulate în scris, cu motivele justificative referitoare la lista finală cu membrii delegaţi, se comunică Ordinului cu cel mult 5 zile înaintea datei Conferinţei naţionale şi se soluţionează de către Comitetul de organizare. Situaţia contestaţiilor şi a modului de soluţionare se comunică contestatarilor şi filialei vizate în cel mult 3 zile de la primirea acestora şi se prezintă la începutul lucrărilor Conferinţei naţionale spre informare.

Art. 14: Înregistrarea delegaţilor şi a participanţilor la Conferinţa naţională

Tabelele cu delegaţi vor cuprinde persoanele care au fost desemnate de filiale prin vot, conform prezentului regulament, şi vor fi afişate în ziua Conferinţei naţionale, la ora anunţată prin convocare.

Art. 15: Prezidiul şi secretariatul Conferinţei naţionale

(1)Lucrările Conferinţei naţionale vor fi deschise de preşedintele în exerciţiu al Ordinului şi conduse prin rotaţie de către preşedinte şi membrii prezidiului, în ordinea stabilită de ei prin consens.

(2)Din prezidiu fac parte membrii Colegiului director. Din prezidiu mai pot face parte invitaţi români sau străini, care au confirmat participarea şi au anunţat că vor lua cuvântul la lucrările Conferinţei naţionale.

(3)Secretariatul Conferinţei naţionale va fi asigurat de persoanele desemnate de Colegiul director.

Art. 16: Comisia de verificare şi numărare a voturilor

(1)Pentru asigurarea încrederii votului secret, Conferinţa naţională numeşte o comisie de verificare şi numărare a voturilor, care va fi formată din 7-9 membri, aleşi la începerea lucrărilor dintre participanţii care nu şi-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau comisii.

(2)Comisia de verificare şi numărare a voturilor va alege un preşedinte dintre membrii săi, având rolul de a coordona etapele procesului de numărare a voturilor şi de a comunica rezultatele acestora.

Art. 17: Hotărârile Conferinţei naţionale

(1)Documentele supuse Conferinţei naţionale se aprobă şi/sau se adoptă prin vot deschis, cu excepţia alegerii torurilor de conducere şi a comisiilor de cenzori şi disciplină, care se face prin vot secret.

(2)Hotărârile Conferinţei naţionale se adoptă cu votul majorităţii membrilor delegaţi prezenţi şi sunt definitive şi obligatorii pentru toate forurile de conducere şi pentru toţi membrii Ordinului.

Art. 18: Comunicarea rezultatelor cu privire la alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor alese

(1)Comisia de verificare şi numărare a voturilor va întocmi un raport, semnat de toţi membrii, care va fi prezentat participanţilor la Conferinţa naţională şi care va conţine:

a)numărul total al delegaţilor;

b)numărul total al delegaţilor prezenţi;

c)numărul total al voturilor exprimate;

d)numărul total al voturilor valabile şi cel al voturilor nule;

e)numărul candidaţilor şi funcţiile care au fost eligibile, inclusiv comisiile;

f)numărul de voturi obţinut de fiecare candidat ales, în ordinea descrescătoare a acestora;

g)lista persoanelor alese.

(2)Datele din raportul comisiei vor fi preluate în procesul - verbal al Conferinţei naţionale, întocmit de secretariatul acesteia.

Art. 19: Procesul-verbal al Conferinţei naţionale

(1)Secretariatul Conferinţei naţionale va redacta procesul - verbal, care va cuprinde:

a)modul în care a fost convocată Conferinţa naţională şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;

b)anul, luna, ziua, ora şi locul desfăşurării Conferinţei naţionale;

c)componenţa prezidiului Conferinţei naţionale;

d)ordinea de zi votată de Conferinţa naţională;

e)hotărârile de adoptare a documentelor şi numărul de voturi obţinut de fiecare document;

f)componenţa forurilor de conducere şi a comisiilor alese;

g)orice alte activităţi desfăşurate în cadrul Conferinţei naţionale.

(2)Procesul-verbal va purta semnăturile membrilor secretariatului şi ai Comitetului de organizare ale Conferinţei naţionale.

(3)Procesul-verbal va fi înregistrat la sediul Ordinului, consultarea sa fiind permisă membrilor.

Art. 20: Comunicarea documentelor Conferinţei naţionale

(1)Copii ale procesului-verbal şi materialele aprobate vor fi transmise, în termen de 12 zile lucrătoare, tuturor filialelor.

(2)Hotărârile de interes public adoptate de Conferinţa naţională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Sunt hotărâri de interes public cele prin care se validează rezultatul alegerilor forurilor de conducere şi comisiilor alese.

(3)Rezultatul scrutinului se va afişa la sediul Ordinului şi la sediile filialelor timp de 30 de zile.

(4)Ordinul, în cel mult 5 zile de la data Conferinţei naţionale, va organiza o conferinţă de presă pentru comunicarea rezultatelor conferinţei.

Art. 21: Consiliul naţional

(1)Consiliul naţional este format din membri aleşi de Conferinţa naţională, dintre care două treimi sunt arhitecţi cu drept de semnătură, exclusiv preşedintele Ordinului, în condiţiile art. 29 din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)În Consiliul naţional numărul membrilor fiecărei filiale este reprezentat proporţional, după cum urmează:

a)50-150 de membri - 2 membri;

b)151-250 de membri - 3 membri;

c)251-500 de membri - 5 membri;

d)501-1.000 de membri - 7 membri;

e)1.001-1.500 de membri - 9 membri;

f)1.501-2.000 de membri - 12 membri;

g)peste 2.000 de membri -1/100 de membri.

(3)Prin hotărâre a conferinţei teritoriale a fiecărei filiale se stabilesc candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional, în număr mai mare decât numărul locurilor alocate filialei, în vederea asigurării procesului electoral.

Art. 22: Condiţii de eligibilitate

(1)Pentru funcţia de membru al Consiliului naţional sunt eligibili arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordin, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. (5).

(2)Pentru funcţia de preşedinte al Ordinului sunt eligibili arhitecţii cu drept de semnătură, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu vechime de cel puţin 8 ani în profesie, cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. (6).

(3)Pentru funcţia de membru în Comisia de cenzori a Ordinului sunt eligibili arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu drept de semnătură, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. (7).

(4)Pentru funcţia de membru în Comisia naţională de disciplină sunt eligibili arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu drept de semnătură, cu minimum 10 ani vechime în profesie, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. (7)

(5)Funcţia de membru în Consiliul naţional este incompatibilă cu cea de membru într-o comisie aleasă, atât la nivelul Ordinului, cât şi la nivelul filialelor.

(6)Funcţia de preşedinte al Ordinului este incompatibilă cu cea de:

a)preşedinte al filialei sau membru într-un consiliu teritorial;

b)membru în comisii, atât în cele ale Ordinului, cât şi în cele ale filialelor.

(7)Funcţia de membru într-o comisie a Ordinului este incompatibilă cu cea de:

a)preşedinte al Ordinului sau al filialei, membru în Consiliul naţional sau în consiliul teritorial;

b)membru în alte comisii, atât în cele ale Ordinului, cât şi în cele ale filialelor.

(8)Condiţiile de eligibilitate sunt verificate de o comisie numită de Colegiul director al Ordinului, care va valida candidaturile.

Art. 23: Candidaturile

(1)Ordinul, prin intermediul filialelor teritoriale, al site-ului propriu şi al buletinului informativ, are obligaţia de a aduce la cunoştinţa filialelor sale şi membrilor Ordinului condiţiile pentru depunerea candidaturilor, modelul dosarului de candidatură şi data-limită până la care candidaturile pot fi depuse.

(2)Candidaturile sunt individuale.

(3)Candidaturile se depun personal sau prin poştă la sediul Ordinului, conform modelului-tip comunicat, însoţite de un succint curriculum vitae şi de o scrisoare de intenţie privind obiectivele pe care urmează să le îndeplinească în funcţia pentru care candidează.

(4)Fiecare candidat trebuie să depună, de asemenea, o dovadă privind plata la zi a cotizaţiei, eliberată de filiala din care face parte, precum şi o dovadă că nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani.

(5)Nu se admit candidaturi pentru locuri aflate pe două sau mai multe liste, excepţie făcând candidaturile pentru preşedinte.

(6)În termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, Comisia de verificare şi validare a candidaturilor, numită de Colegiul director, verifică fiecare dosar de candidatură şi întocmeşte procesul-verbal cu candidaturile validate, nominalizând candidaturile respinse.

Art. 24: Documentele necesare votului

(1)Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia delegaţilor în ziua scrutinului şi se vor înmâna personal, pe bază de semnătură, fiecăruia dintre aceştia.

(2)Pierderea buletinului de vot nu dă dreptul la obţinerea unui alt buletin de vot.

Art. 25: Votul pentru alegerea forurilor de conducere

(1)Buletinele de vot se tipăresc prin grija secretariatului Ordinului. Buletinele de vot pe care se găsesc alte însemnări decât cele prevăzute de sistemul de votare vor fi anulate.

(2)Votarea se face prin bifare, conform indicaţiei de pe buletine.

(3)Buletinele de vot care nu conţin nicio opţiune sau conţin mai multe opţiuni decât numărul locurilor disponibile, pentru Consiliul naţional, comisii şi preşedinte, vor fi anulate.

Art. 26: Scrutinul pentru Consiliul naţional

(1)Scrutinul are loc într-un singur tur.

(2)Votarea se face direct şi secret, prin introducerea buletinelor în urnă.

(3)Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut cele mai multe voturi. În caz de egalitate, Conferinţa naţională stabileşte modalitatea de departajare.

Art. 27: Scrutinul pentru preşedintele Ordinului

(1)Preşedintele se alege cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi.

(2)În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit în primul tur de scrutin majoritatea simplă de voturi, respectiv 50% plus unu din numărul voturilor valabil exprimate, se va organiza al doilea tur de scrutin.

(3)La al doilea tur de scrutin vor participa candidaţii clasaţi pe primele două locuri în primul tur.

(4)După al doilea tur de scrutin, este considerat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art. 28: Scrutinul pentru comisiile Ordinului

(1)Membrii comisiilor Ordinului se aleg prin vot direct şi secret, într-un singur tur de scrutin.

(2)Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut cele mai multe voturi. În caz de egalitate, Conferinţa naţională stabileşte modalitatea de departajare.

SECŢIUNEA 3: Consiliul naţional

Art. 29: Consiliul naţional

(1)Între reuniunile Conferinţei naţionale, activitatea Ordinului este coordonată de Consiliul naţional. Două treimi din numărul membrilor Consiliului naţional vor fi arhitecţi cu drept de semnătură.

(2)Prima şedinţă a Consiliului naţional se va ţine în primele 15 zile care urmează alegerilor, în urma convocării de către preşedintele Ordinului.

(3)Consiliul naţional alege, dintre membrii săi, candidaţii la propunerea preşedintelui Ordinului, pe domenii de responsabilitate, Colegiul director, format din 5 vicepreşedinţi şi un trezorier, prin vot secret al majorităţii membrilor prezenţi.

(4)Sunt declaraţi aleşi membri ai Colegiului director acei candidaţi care obţin numărul cel mai mare de voturi, în ordine descrescătoare, dar nu mai puţin de jumătate plus unu dintre voturile valabil exprimate. În condiţiile în care una sau mai multe propuneri nu a/au întrunit cel puţin jumătate plus unu dintre voturile valabil exprimate, preşedintele poate propune alt/alţi candidat/candidaţi. Dacă nici aceştia sau unii dintre aceştia nu au întrunit numărul de voturi necesare, sarcina desemnării revine Consiliului naţional. Procesul desemnării Colegiului director trebuie încheiat la prima şedinţă a acestuia.

(5)După alegerea Colegiului director, Consiliul naţional va proceda la distribuirea funcţiilor, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinut de fiecare membru al Colegiului director, şi va nominaliza înlocuitorii de drept ai preşedintelui, în ordinea stabilită de Conferinţa naţională.

(6)Membrii Consiliului naţional, alţii decât preşedinţii filialelor, pot face parte dintr-un grup de lucru, dintre cele constituite în domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1), pentru care vor opta la prima şedinţă a Consiliului naţional după alegerea acestuia.

(7)Oricare dintre membrii Consiliului naţional decade de drept din această funcţie dacă:

a)s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b)instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.

(8)Oricare dintre membrii Consiliului naţional poate decade din funcţie pentru 3 absenţe consecutive nemotivate sau pentru alte fapte. Consiliul naţional constată decăderea din funcţie a unui membru al său pe baza unui raport de cercetare prealabilă, întocmit de o comisie formată din 3 membri ai săi desemnaţi de către acesta prin hotărâre.

Art. 30: Atribuţiile Consiliului naţional

(1)Consiliul naţional are următoarele atribuţii:

a)numeşte Comitetul de organizare a Conferinţei naţionale şi secretariatul acesteia;

b)stabileşte documentele care vor fi supuse aprobării/ adoptării Conferinţei naţionale;

c)avizează organizarea/organigrama aparatului administrativ al Ordinului;

d)aprobă sistemul de informaţii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură;

e)aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Ordinului şi bugetul timbrului arhitecturii, precum şi rectificările acestora, efectuate pe parcursul anului; bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale filialelor, aprobate de consiliile de conducere teritoriale, se constituie anexe la bugetul de venituri şi cheltuieli al Ordinului;

f)aprobă grila privind remunerarea membrilor forurilor de conducere şi ai comisiilor alese şi/sau numite la nivelul organizaţiei profesionale;

g)analizează modul de gestiune a patrimoniului şi bugetului Ordinului şi face descărcarea anuală de gestiune a Ordinului;

h)aprobă regulamentul-cadru pentru organizarea concursurilor de arhitectură, amenajare urbană şi peisagistică;

i)soluţionează contestaţiile depuse împotriva hotărârilor Colegiului director;

j)emite avize consultative la proiectele de acte normative iniţiate de Ordin referitoare la exercitarea profesiei de arhitect sau care se referă la domeniul arhitecturii şi urbanismului;

k)aplică sancţiunile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

l)iniţiază propuneri de reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării lor, potrivit legii;

m)analizează şi dispune, după caz, controlul filialelor teritoriale cu privire la alcătuirea tabloului teritorial, colectarea cotizaţiei, funcţionarea forurilor de conducere, constituirea bazei de date sau pentru alte situaţii aprobate de Consiliul naţional şi stabileşte tematica şi membrii săi care vor efectua controlul;

n)aprobă regulamentele de organizarea şi funcţionare a comisiilor alese ale Ordinului;

o)numeşte comisiile Ordinului, altele decât cele alese, şi aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora;

p)aprobă Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură;

q)aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale grupurilor de lucru constituite la nivelul Ordinului şi desemnează reprezentanţii Ordinului în grupurile de lucru ale organizaţiilor internaţionale;

r)aprobă Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură;

s)aprobă rapoartele de activitate ale filialelor teritoriale, analizează rapoartele de activitate întocmite de Colegiul director, comisiile şi grupurile de lucru ale Ordinului şi, după caz, dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii sau alte măsuri necesare;

ş)aprobă Programul naţional de formare profesională continuă, la propunerea Colegiului director;

t)întocmeşte raportul privind activitatea îndeplinită pe parcursul mandatului şi îl supune aprobării Conferinţei naţionale;

ţ)aprobă procedura de acreditare a lectorilor pentru susţinerea cursurilor din cadrul conferinţelor de stagiu şi a cursurilor stabilite prin Programul naţional de formare profesională continuă a membrilor;

u)aprobă criteriile şi procedura de acordare a distincţiilor şi instituirea titlului de "membru de onoare";

v)constată decăderea de drept din funcţie a membrilor forurilor de conducere şi ai comisiilor alese ale Ordinului, în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare sau în cazul prevederilor art. 41 din Legea 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

x)constată decăderea din funcţie a membrilor forurilor de conducere şi ai comisiilor alese ale Ordinului, în cazul nerespectării hotărârilor adoptate de forurile de conducere sau în cazul a 3 absenţe consecutive nemotivate de la şedinţele forurilor ori comisiilor în care au fost aleşi;

y)aprobă regulamentul privind constituirea, organizarea şi gestionarea bazelor de date constituite la nivelul Ordinului şi filialelor teritoriale şi aprobă mecanismele şi procedurile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e).

(2)Consiliul naţional poate delega Colegiului director unele atribuţii ce îi sunt conferite prin prezentul regulament.

Art. 31: Şedinţele Consiliului naţional

(1)Consiliul naţional se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă, trimestrial, la convocarea preşedintelui.

(2)Convocarea şedinţelor ordinare ale Consiliului naţional se face cu cel puţin 15 zile înainte şi cuprinde locul, data, ora de desfăşurare, ordinea de zi propusă, lista materialelor supuse dezbaterii şi data până la care se transmit acestea, dar nu mai târziu de 7 zile înainte de şedinţă, împreună cu propunerile de hotărâri.

(3)Preşedintele poate convoca şedinţa Consiliului naţional ori de câte ori consideră necesar, cu avizul prealabil al Colegiului director. Preşedintele are obligaţia de a convoca Consiliul naţional în termen de 10 zile de la solicitarea scrisă a două treimi din numărul membrilor Colegiului director sau ai Consiliului naţional.

(4)Ordinea de zi a şedinţelor este fixată de preşedinte, după consultarea prealabilă a Colegiului director.

(5)Şedinţa este considerată statutară în prezenţa majorităţii simple a membrilor Consiliului naţional, cu excepţia şedinţei de alegere a membrilor Colegiului director, la care cvorumul este de cel puţin două treimi din numărul membrilor.

(6)Votul este deschis, cu excepţia celui pentru alegerea membrilor Colegiului director sau în cazul altor situaţii stabilite de către Consiliul naţional, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui Ordinului.

(7)În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul naţional adoptă hotărâri şi emite avize.

(8)În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. v), Consiliul naţional constată, prin hotărâre, decăderea de drept din funcţie a unui membru al forurilor de conducere sau al unei comisii alese a Ordinului.

(9)În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x), Consiliul naţional constată, prin hotărâre, decăderea din funcţie pe baza unui raport de cercetare prealabilă, întocmit de o comisie formată din 3 membri ai săi desemnaţi prin hotărâre.

(10)La a doua şedinţă după alegerea sa, Consiliul naţional va aproba propriul regulamentul de organizare şi funcţionare cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi.

(11)Şedinţele Consiliului naţional sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi secretarul general al Ordinului. Procesul-verbal al fiecărei şedinţe, însoţit de materialele votate, va fi transmis filialelor şi membrilor Consiliului naţional, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

(12)Şedinţele Consiliului naţional sunt conduse de preşedintele Ordinului.

(13)Membrii Consiliului naţional se pot reuni şi în afara şedinţelor de consiliu, în vederea pregătirii dosarelor şi pentru a da curs deciziilor, fără ca la aceste reuniuni să se poată adopta hotărâri sau să se emită avize.

(14)Pentru realizarea atribuţiilor sale, Consiliul naţional poate atribui misiuni de studiu sau reflexie unuia ori altuia dintre membrii săi şi poate forma cu această ocazie, în subordinea persoanei respective, un grup de lucru, ale cărui componenţă şi sarcini trebuie stabilite printr-o hotărâre a Consiliului naţional. Această procedură trebuie urmată şi în cazul grupului/grupurilor de lucru din subordinea vicepreşedinţilor şi a trezorierului.

SECŢIUNEA 4: Colegiul director

Art. 32: Colegiul director

(1)Colegiul director coordonează activitatea curentă a Ordinului.

(2)Colegiul director este format din 7 membri, dintre care preşedintele, 5 vicepreşedinţi şi un trezorier.

(3)Vicepreşedinţii şi trezorierul sunt incompatibili cu funcţia de preşedinte al unei filiale teritoriale.

(4)Cel puţin două treimi din numărul membrilor Colegiului director trebuie să fie arhitecţi cu drept de semnătură.

(5)Colegiul director poate fi revocat în totalitatea lui sau în parte în cazul în care se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul ori când se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de către acesta sau, după caz, de către unii membri ai acestuia.

(6)Revocarea vicepreşedinţilor şi a trezorierului sau a unora dintre aceştia se face de către Consiliul naţional, după constatarea celor prevăzute la alin. (5).

Art. 33: Atribuţiile Colegiului director

(1)Colegiul director are următoarele atribuţii:

a)coordonează activitatea de pregătire a Conferinţei naţionale;

b)pregăteşte organizarea/organigrama aparatului administrativ al Ordinului şi o supune avizării Consiliului naţional;

c)pregăteşte şi supune aprobării Consiliului naţional sistemul de informaţii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură, Programul naţional de formare continuă a membrilor, proiectele de regulamente şi norme metodologice prevăzute la art. 30 alin. (1), precum şi proiectele de acte normative specifice profesiei de arhitect;

d)întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi al bugetului timbrului arhitecturii şi le supune aprobării Consiliului naţional, inclusiv rectificările acestora;

e)asigură informarea membrilor şi a filialelor asupra problemelor specifice şi deciziilor luate;

f)organizează primirea în profesie, potrivit legii şi prezentului regulament;

g)dispune publicarea Tabloul Naţional al Arhitecţilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;

h)stabileşte procedura şi modul de constituire a evidenţei operelor de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură, elaborate de membri şi depuse la filialele teritoriale pentru a primi dată certă;

i)verifică legalitatea înfiinţării şi/sau reorganizării filialelor teritoriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale Regulamentului-cadru pentru filialele teritoriale;

j)aprobă regulamentul intern privind funcţionarea aparatului administrativ al Ordinului;

k)coordonează modul de administrare şi gestionare a bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi a bugetului timbrului arhitecturii, precum şi a patrimoniului Ordinului;

l)numeşte secretarul general al Ordinului;

m)aprobă încheierea actelor de dispoziţie ale filialelor, în condiţiile prezentului regulament şi ale legislaţiei în materie;

n)analizează anual rapoartele de activitate întocmite de filiale şi le supune aprobării Consiliului naţional;

o)întocmeşte raportul anual de activitate şi îl supune spre aprobare Consiliului naţional;

p)stabileşte sesiunile şi tematica pentru evaluarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei profesionale relevante, în vederea acordării dreptului de semnătură;

q)elaborează proiectul Programului naţional de formare continuă a membrilor şi îl supune aprobării Consiliului naţional;

r)stabileşte tematicile pentru cursurile din cadrul conferinţelor de stagiu şi pentru cursurile stabilite prin Programul naţional de formare profesională continuă a membrilor;

s)numeşte Comisia de verificare şi validare a candidaturilor pentru preşedinte, Consiliul naţional, Comisia de cenzori şi Comisia naţională de disciplină;

t)acceptă donaţiile, legatele sau alte liberalităţi pentru Ordin şi aprobă efectuarea unor donaţii în bani;

u)îndeplineşte alte atribuţii delegate de Consiliul naţional, conform prezentului regulament.

(2)Membrii Colegiului director au obligaţia de a colabora pentru a duce la îndeplinire atribuţiile conferite.

(3)În exercitarea atribuţiilor sale, Colegiul director emite hotărâri.

Art. 34: Şedinţele Colegiului director

(1)Colegiul director se întruneşte în şedinţe, de regulă, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Ordinului. Preşedintele are obligaţia de a convoca Colegiul director în termen de 7 zile de la solicitarea a 4 dintre membrii acestuia.

(2)Ordinea de zi a şedinţelor este fixată de preşedintele Ordinului.

(3)Şedinţele sunt convocate cu cel puţin 5 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ora de desfăşurare, ordinea de zi stabilită şi materialele supuse dezbaterii şi aprobării.

(4)Fac excepţie de la prevederile alin. (3) cazurile de urgenţă care impun adoptarea unei hotărâri, situaţie în care membrii Colegiului director sunt consultaţi telefonic, votul va fi transmis şi în scris, în format electronic, iar ordinea de zi va cuprinde un singur punct.

(5)Şedinţa este considerată statutară în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi. La şedinţă pot asista persoane invitate, fără drept de vot.

(6)Votul este deschis, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui.

(7)Şedinţele Colegiului director sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi secretarul general al Ordinului. Procesul-verbal al fiecărei şedinţe, însoţit de materialele votate, va fi transmis filialelor şi membrilor Consiliului naţional, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

Art. 35: Vicepreşedinţii

(1)Vicepreşedinţii asistă preşedintele în coordonarea, informarea şi reprezentarea Ordinului şi fiecare are atribuţii specifice, care acoperă în principal următoarele domenii:

a)profesie şi sistemul de informaţii privind costurile de proiectare;

b)legislaţie, regulamente şi concursuri de arhitectură;

c)educaţie şi pregătire profesională;

d)comunicare şi imagine;

e)parteneriate, organizare, gestiune şi relaţia cu membrii.

(2)Preşedintele Ordinului poate propune orice alt domeniu de interes pentru profesia de arhitect, pe care doreşte să îl dezvolte în timpul mandatului său. În acest sens, va propune Consiliului naţional numirea vicepreşedinţilor pe domeniile stabilite în interesul membrilor şi al Ordinului.

(3)Vicepreşedinţii coordonează, conform hotărârii Consiliului naţional, unul dintre grupurile de lucru, pe domeniile alese de preşedinte ca fiind de interes în timpul mandatului său.

(4)Vicepreşedinţii Ordinului sunt înlocuitori de d

Powered by Ciokix API